Nezzegiar savida d’experientscha – in gudogn per tuts

Innovage – quai èn 150 persunas pensiunadas ni che stattan curt avant la pensiun. Els èn umans ord funcziuns da direcziun cun cumpetenzas dad auta responsabladad da l’economia, la scolaziun ed il socialesser sco era da l’administraziun. Els mettan a disposiziun lur experientscha e lur savida gratuitamain e sur las generaziuns enten svilupar agens ni accumpignar projects dalla societad.

  • Dumondas da project

    Avais vus in’idea da project u duvrais vus sustegn per vossa organisaziun d’utilitad publica? 

  • Daventar commember

    Vus vulais s’engaschar en la lavur voluntaria per la societad cun vossa savida ed experientscha? 

  • Da nus

    Nus mettain a disposiziun savida ed experientscha enten accumpagnar projects d’utilitad publica u sviluppar sez tals.